::

پایگاه جامع دریایی

 
نتیجه نظرخواهی  

مدت نظرخواهی از 98/04/12   تا  98/05/12

  موضوع نظرخواهی :
   اثرات منفی تحریم ها بر صنایع دریایی کشور را چونه ارزیابی می نمایید؟

تعداد نظراتنسبتانتخاب 
3
%5.2تاثیری نداشته است
6
%10.3تا حدودی تاثیر داشته است
12
%20.7تاثیر قابل توجهی داشته
37
%63.8بشدت تاثیر گذاشته است
58 جمع کل

::