::

پایگاه جامع دریایی

 
نتیجه نظرخواهی  

مدت نظرخواهی از 98/04/12   تا  98/05/12

  موضوع نظرخواهی :
   اثرات منفی تحریم ها بر صنایع دریایی کشور را چونه ارزیابی می نمایید؟

تعداد نظراتنسبتانتخاب 
3
%12.0تاثیری نداشته است
4
%16.0تا حدودی تاثیر داشته است
4
%16.0تاثیر قابل توجهی داشته
14
%56.0بشدت تاثیر گذاشته است
25 جمع کل

::