::

پایگاه جامع دریایی

 
نتیجه نظرخواهی  

مدت نظرخواهی از 98/04/12   تا  98/05/12

  موضوع نظرخواهی :
   اثرات منفی تحریم ها بر صنایع دریایی کشور را چونه ارزیابی می نمایید؟

تعداد نظراتنسبتانتخاب 
3
%8.3تاثیری نداشته است
5
%13.9تا حدودی تاثیر داشته است
7
%19.4تاثیر قابل توجهی داشته
21
%58.3بشدت تاثیر گذاشته است
36 جمع کل

::